Yürütücü Ortaklar

Rubicon

Hollanda’da faaliyet gösterir. Yaklaşık 10 kurucu üyesi, uzun yıllardır doğa korumacı ve araştırmacı olarak faaliyet göstermektedirler. Rubicon ekibi son yirmi yıldır, biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmaktadır. Doğa koruma ile ilgili dünya çapında deneyim ve anlayışları vardır. Esas uzmanlık alanı Avrupa kıtasını kapsamaktadır. Akdeniz ülkelerinde ve Balkanlarda da doğa korumaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Çevre koruma ile ilgili deneyimleri sayesinde hareket odaklı çalışarak, ülkeler arasında adeta bir köprü vazifesi görür. Rubicon ekibi, uzmanlıklarını AB yasaları çerçevesinde AB ülkelerinde doğal kaynakların verimli kullanılması için kullanmaktadır.

SAD-AFAG :
Sualtı Araştırmaları Derneği – Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG)
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal,tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994’de kurulmuş, bir çok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.
1987 yılından bu yana Akdeniz fokunu sembol olarak kabul ederek; kıyı ve denizlerimizin korunması için araştırma ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yürütün AFAG ise “Akdeniz fokunu korumak, Akdeniz’i korumaktır” anlayışı ile bilimsel araştırma ve koruma çalışmaları gerçekleştirir. Koruma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması yönünde gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için resmi kurumlar nezdinde girişimlerde bulunur. Koruma alanlarının akılcı ve sürdürülebilir yönetimi için planlar hazırlar. Kamuoyu bilinçlendirme ve çevre eğitimi faaliyetleri düzenler.

 

 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
İlan edilmiş bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini arttırmak hedefiyle
-Koruma kullanma dengesini kurmaya çalışır,
-Sınırlı ve verimli tarım alanlarını ve nitelikli orman alanlarını korur,
-Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, sulak alanların kaybını engeller,-Bölgeleri planlı bir biçimde, dengeli kullanıma açar,
-Bölgelerdeki yerleşmelerin çevre altyapılarını iyileştirerek geliştirir,
-Bölgelerde tarım, turizm, balıkçılık gibi ekonomik sektörlerin doğal yapıyı bozmayacak bir biçimde geliştirilmesini sağlar.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunması ve tarımsal amaçlı sürdürülebilir kullanımı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uygulama sonuçlarını takip etmek, doğal kaynakların korunması ve çevre ile ilgili uluslararası mevzuatın takibi ile ulusal mevzuatın uluslar arası mevzuat ile uyumlaştırılması, uygulanması aşamalarında kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak görüş oluşturmak, önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, koruma altına alınan türlerle ilgili oluşturulacak komite toplantılarına katılmak, görüş vermek, koruma tedbirleri almak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası anlaşmalarda koruma altına alınmış nesli tehlikede olan (Yabani hayvanlar) türlerle ilgili olarak diğer kurumlarla işbirliği yapmak, yabani hayvanların ve yaşam yerlerinin korunması için koruma – kontrol hizmetlerini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak hedefleri arasındadır.